Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Deze voorwaarden van Lingerie & Beyond voor het gebruik van deze website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of andere informatie (hierna ‘Materialen’) zijn van toepassing op ieder gebruik van deze website.

Door gebruik te maken van deze website accepteert U deze voorwaarden. Indien U niet met deze voorwaarden instemt, is het U niet toegestaan verder gebruik te maken van deze website, met inbegrip van de Materialen, en dient U iedere kopie van deze website, met inbegrip van de Materialen, te verwijderen.

Alle (intellectuele eigendoms-) rechten op en met betrekking tot deze website en de Materialen berusten bij Lingerie & Beyond, tenzij anders vermeld. Lingerie & Beyond behoudt zich nadrukkelijk alle rechten voor. Uw (beperkte) recht om gebruik te maken van deze website en de Materialen omvat uitsluitend de bevoegdheden welke Lingerie & Beyond U in deze gebruiksvoorwaarden uitdrukkelijk toekent.

Het is U slechts toegestaan om één kopie van de website en de Materialen naar Uw eigen computer te kopiëren voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Behoudens indien en voorzover dit nodig is voor dit gebruik van deze website, is ieder ander gebruik van de website en/of de Materialen, nadrukkelijk niet toegestaan. Zo is het U niet toegestaan deze website en/of de Materialen, te verveelvoudigen door kopiëren, reproduceren of anderszins, openbaar te maken, aan derden ter beschikking te stellen, te wijzigen, te ‘reverse engineeren’, te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren; deze website gebruiken voor het plegen van inbreuk op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van Lingerie & Beyond en/of derden; deze website of de Materialen te gebruiken voor het doen van afbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen; of de beveiliging van (delen van) deze website met inbegrip van de Materialen, te ontwijken of te verwijderen.

Behoudens schriftelijke toestemming van Lingerie & Beyond is het U evenmin toegestaan om een hyperlink (een technisch commando, dat verwijst naar deze website en waarbij (delen van) deze website binnen de kaders van een andere website verschijnt of verschijnen) naar deze website, of delen daarvan, aan te brengen.

Ofschoon Lingerie & Beyond zorgvuldigheid heeft betracht bij de samenstelling van de (inhoud van) de website en de Materialen, garanderen wij niet dat de op deze website(s) aangeboden informatie up-to-date, compleet, accuraat, vrij is van fouten en/of gebreken. Lingerie & Beyond is dan ook niet aansprakelijk voor de schade of kosten, van welke aard ook, die direct of indirect ontstaat of ontstaan door gebruik (dan wel de onmogelijkheid daarvan) van de informatie die U ontleent aan deze website.

Lingerie & Beyond is gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden aan te passen of te wijzigen.

Op deze gebruiksvoorwaarden en op het gebruik van deze website is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen verband houdend met deze gebruiksvoorwaarden of het gebruik van deze website, zullen worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde Nederlandse rechter.

 

Lingerie & Beyond © 2021